Vse dobro vsem

Vzela sem si pravico do svobode govora.

НАГРАДЕН КОНКУРС VII. Меѓународен фестивал на еротска поезија »Музи, при музите, со музите«

Издавачка куќа „MAUS„ Марибор, Словенија

Издавачката куќа „MAUS„ објавува КОНКУРС за најдобра оригинална необјавена ЕРОТСКА песна на кој заинтересираните поети можеат да аплицираат со една песна што не треба да биде подолга од 60 стихови. Право на учество имаат авторите коишто се постари од 18 години. Еротската песна треба да биде преведена на словенечки. Авторите треба да ги испратат своите дела најдоцна до 1 мај 2019 година на адреса до: Издавачката куќа МАУС, Кацова 1, 2000 Марибор, Словенија со назнака за “Музи, при музите, со музите”.

Песните треба да бидат потпишани само со шифрата. Целосните информации со решението на шифрата – име, презиме, адреса и контакт – треба да бидат ставени во посебен плик (помал плик заедно со песната во поголемиот плик).

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2020 Vse dobro vsem

%d bloggers like this: